Privacy Policy

Foot2 Pedicurepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omgaat met persoonsgegevens in mijn praktijk. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland en bedient de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Vanwege de wet AVG en mijn medische bevoegdheid ben ik verplicht u voor toestemming te laten tekenen bij uw eerste bezoek in de praktijk om relevante gegevens op te slaan en/of uit te wisselen met andere relevante zorgverleners, zoals uw huisarts of specialist, de praktijkondersteuner of podotherapeut. Zonder deze toestemming kan ik mijn functie en werkzaamheden niet naar behoren uitvoeren.

Door uw voetzorg bij Foot2 Pedicurepraktijk te laten behandelen gaat u, na ondertekening, akkoord met:
– Het opnemen van uw N.A.W.-gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres; noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.
– Het opnemen van uw BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contract met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.
– Het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van uw voetproblemen. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.
– Het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.
– Het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto`s van uw voetproblemen met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Foot2 Pedicurepraktijk.

Foot2 Pedicurepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoordeze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren; 
 
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Foot2 Pedicurepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
– Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Uw persoonsgegevens worden door Foot2 Pedicurepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
– Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Indien u na het doornemen van de Privacy policy vragen heeft hierover neemt gerust contact op. Dit kan via de contactgegevens op de website.

Met vriendelijke groet,

Maureen Martowidjojo, eigenaresse Foot2 Pedicurepraktijk